Deltidsbrev 4.

Svært at være kødkvægavler

Politikere vil have landbruget til at klare en stor del af naturplejen. Men det virker ikke som om, de

ønsker at gøre arbejdet let for kødkvægavlerne.

Sidste melding er, at miljøminister Lea Werdelin vil undersøge mulighed for forbud mod

sprøjtning og gødning i §3-områder. Det er et emne, som SF, R, EL og S har indskrevet i det

såkaldte forståelsespapir forud for regeringsdannelsen.

Gennemføres forbuddet, vil det koste dyrt på udbyttet men også begrænse muligheder for at

bekæmpe vårbrandbæger og andet ukrudt. Jeg føler mig overbevist om, at både kommuner og staten

vil få sværere ved at få lavet naturpleje. Allerede i dag kan der kun skaffes kvæg til naturpleje på en

begrænset del af de plejekrævende arealer.

Jeg vil gøre mit til, at L. og F. protesterer kraftigt mod et lovindgreb.

Fødevarestyrelsen har i denne uge forbudt aflivning af kreaturer, får, geder og svin ved

skydning på egen mark. Nødslagtning vil dog stadig være muligt.

Indfangning og læsning kan være stressende for dyr, som går på naturplejeområder hele livet.

Mange af disse dyr er kun i menneskehænder ved øremærkning som kalv. Skydning, afblødning og

kontrol ved dyrlæge inden læsning og kørsel til slagteri er både det mest humane for dyret og det

mest sikre for landmanden.

Dyrenes Beskyttelse sætter også spørgsmål ved dyrevelfærden ved Fødevarestyrelsens nye regel.

Der skal protesteres mod denne nye regel.

En smule positivt for kødkvægavlere er, at der fra flere sider sættes spørgsmål ved oksekøds

klimaaftryk.

Det Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug ved Århus Universitet har bl.a. påpeget, at ikke alle

forhold er indregnet i de beregninger, som har været fremført i flere medier.

Gem dine gamle regnskaber

Uanset vores alder skal ejendommen sælges på et tidspunkt. Da skal der afregnes med

skattevæsenet.

Dine gamle skatteregnskaber kan være guld værd ved salg af din ejendom. Genvundne

afskrivninger og ejendomsavance skal gøres op. Her er det vigtigt, at du har gemt alle de

oplysninger, som skal bruges ved beregning af skatten.

Læs mere på: www.landbrugsinfo.dk/skat

Ny CAP. Common Agricultural Policy 2027.

Jeg orienterede i Deltidsbrev 3 om CAP.

I den senere tid har jeg bemærket, at flere af vore grønne organisationer har været i pressen og luftet

muligheder for at finansiere kommende miljøtiltag med midler fra EU`s direkte støtte til landbruget

(bl.a. hektarstøttemidler). I landbruget skal vi være meget opmærksomme på, at der kan komme

forslag fra folketingets politikere til, at vi selv kommer til at finansiere kommende miljøtiltag.

Landbrug og Fødevarer har været imødekommende ved at acceptere udtagning af arealer og andre

miljøtiltag. Men alle danske skatteborgere skal være med til at betale.

Halvårsmøde Danske Deltidslandmænd fred. 4. okt. 2019.

Landbrug og Fødevarers formandskab indkalder 2 gange årligt til deltidslandsmøde. Invitation og

dagsorden sendes direkte til formændene for de 41 foreninger. I følge forretningsordenen kan hver

forening sende 2 repræsentanter til halvårsmøderne.

Jeg opfordrer til, at deltidsemner sættes på dagsordenen i foreningernes bestyrelser. Emner som

ønskes taget op i L og F`s primærbestyrelse kan evt. fremføres af jeres foreningsformænd på

landsformandsmøderne eller sendes til mig.

Facebook. Danske Deltidslandmænd.

Brug Facebook-siden til at sætte gang i kommunikation og debat.

Med venlig hilsen

Jens Simonsen

Danske deltidslandmænds repræsentant i Landbrug og Fødevarers Primærbestyrelse

Tlf. 6139 2090

Mail: schousimonsen@hotmail.com